Zvaigznes dienas sprediķis


“Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē Jūdu zemē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt.” Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja: “Betlēmē jūdu zemē; jo tā raksta pravietis: Un tu, Betlēme, jūdu zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas ciltskungiem; jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Israēla tautu.” Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja: “Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka ir es aizeju un viņu pielūdzu.” To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.” (Mt. 2:1-11)

Pieminot kādu senu notikumu jūdu ķēniņa Hēroda valdīšanas laikā drīz pēc Jēzus piedzimšanas, mēs 6. janvārī svinam Zvaigznes dienu jeb Epifāniju (grieķu valodā epiphaneia ‘parādīšanās’, ‘atspīdēšana’). Kristīgajā pasaulē reti kurš nezinās Mateja evaņģēlijā aprakstītos notikumus. Tomēr apdomāsim labi, kādēļ Svētajam Garam ir labpaticies tos mums pavēstīt. No tā, kā mēs attiecamies pret šo vēsti, ir atkarīga Dieva attieksme pret mums. Toreiz Dievs savai Israēla tautai caur pagāniem atklāja Kristus dievišķo godību. Vieni to neņēma vērā un palika bez Kristus, bet citi baudīja Viņa svētību. Un kā ir ar tevi? Ko tev nozīmē jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš?

Ja tu esi kā Hērods, tad Bībelē atklātais Kristus tev nenozīmē pilnīgi neko. Tu esi ar mieru saukties par kristieti, ja vien tas dod kādu labumu tavam vēderam. Lai nokļūtu augstos amatos, tu esi gatavs zvērēt pie Dieva baznīcā, lai gan nopietni nedomā solīto pildīt. Par Bībeli un Kristu tu sāc pastiprināti interesēties tikai tad, kad citi cilvēki uztver Dieva vārdu nopietni un tu vairs nevari viņus vazāt aiz deguna, pēc vajadzības iestāstot, ka balts ir melns un otrādi. Šādos brīžos tu studē Bībeli vienīgi, lai apšaubītu, izsmietu un sagrozītu tajā teikto, cenšoties panākt, lai tev Kristus vārds vairs nekad nebūtu jādzird. Tādēļ ir ļoti iespējams, ka tā arī notiks – tu Kristu nekad šajā dzīvē nesastapsi. Un tas nozīmē, ka nesastapsi Viņu arī mūžībā.

Ja tu esi kā jūdu augstie priesteri un rakstu mācītāji, tad citi uzskata tevi par dievbijīgu un labu cilvēku. Tu rūpīgi studē Bībeli un labi zini tās saturu. Tu gādā par to, lai Kristus vārds būtu atpazīstams pasaulē, lai būtu glīti dievnami un krāšņi tērpi mācītājiem. Tomēr tavs kristus nav Bībeles Kristus, bet tavu sapņu un iedomu tēls, ko uzbūrusi tava paša samaitātā sirds, kurai interesē vienīgi pasaulīgs labums. Tavs kristus ir vai nu sociālais revolucionārs, demokrāts un cīnītājs par taisnību un labklājību šajā pasaulē, vai arī grūti ievērojamu likumu devējs un bargs soģis tiem, kas tos nespēs ievērot. Tu pats gan apjaut, ka neko no šiem viņa likumiem nepildi, bet ar to tu kaut kā pamanies sadzīvot, apmānot savu sirdsapziņu. Kristus tev ir tāds kā piemērs un paraugs, kam sekot, lai tu nokļūtu tevis paša izsapņotajā paradīzē. Parasti tev labi klājas, tādēļ tu esi pārliecināts, ka Dievs tevi svētī tavu labo darbu dēļ.

Kad Kristum ticīgie nāk un caur Dieva vārdu atklāj tev Kristus patieso būtību un to, kur Viņš ir sastopams, tu viņus uzskati par muļķiem, fanātiķiem vai neiecietīgiem šķeltniekiem. Bībeles krustā sistais Pestītājs tev nav vajadzīgs, jo tu neatzīsti, ka esi bezcerīgi pazudis un Dieva lāstam pakļauts grēcinieks. Tu netici, ka pats nevari sevi no grēka, velna un nāves varas atpestīt, nedz izpelnīties Dieva žēlastību. Patiesībā tev liekas, ka Dievam jau tagad ir jāatmaksā par tavu labo dzīvi. Taču ļoti iespējams, ka arī tu līdzīgi Hērodam Kristu šajā pasaulē nesastapsi vai arī sastapsi sev par postu, jo būsi lietojis Dieva vārdu nepareizi. Savas dzīves nobeigumā tu vēl joprojām būsi tajā pašā velnišķīgo maldu tumsībā, kādā nāci šajā pasaulē. Un ļoti iespējams, ka paliksi tajā mūžīgi.

Ja tu, lasītāj, pamani, ka līdzinies Hērodam vai jūdu rakstu mācītājiem, atgriezies no saviem grēkiem, no neticības, un mācies no austrumu gudrajiem vīriem, kas Kristus patiesībā ir un kur Viņš ir atrodams. Ja tu esi kā šie ‘magi’, tad tu ieklausīsies Zvaigznes dienas dievkalpojuma introita vārdos, kas ņemti no Bileāma pravietojuma: ‘’Zvaigzne ņems sev ceļu no Jēkaba, un no Israēla celsies scepteris.’’ (4. Moz. 24:17) Tu ņemsi nopietni Daniēlam doto Dieva atklāsmi par Cilvēka Dēlu, kuram pakļausies visas tautas, kura vara ir mūžīga un kura ķēniņa valsti neviens nevar iznīcināt. (Dan. 7:13-14) Tu gribēsi saprast šīsdienas lasījumu – Tā Kunga teikto caur pravieti Jesaju Israēla tautai: “Celies, spīdi! Jo tava gaisma ir atnākusi, un Tā Kunga godība ir uzlēkusi pār tevi. Jo, redzi, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār Tevi uzaust Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi.”

Studējot Bībeli, tu aizvien vairāk pārliecinās par Dieva žēlastības neizmērojamo bagātību. Tu ar prieku atklāsi, ka jau Vecajā Derībā ir tik daudz apsolījumu par Kristus nākšanu, dzimšanas vietu un darbu. Pretēji Hērodam un jūdu vadītājiem, tu pilnā nopietnībā ņemsi vērā, ko pravietis Miha saka par šo Valdnieku: Viņa izcelšanās ir no “senatnes, no mūžības”. Tā Bībele tev atklās Viņa dievišķo godību.

Tev par Jēzu nebūs nekā dārgāka visā pasaulē, jo tu būsi Kristībā ar Viņa svētajām asinīm šķīstīts un Viņa dievišķajā taisnībā ietērpts. Tu priecāsies par savu un visas kristīgās Baznīcas Ganu, kas tev liek ganīties zaļās Dieva vārda ganībās un dzert no patiesības skaidrā ūdens. Svētās Absolūcijas lēnu plūstošā straume tevi mierinās un atspirdzinās tavu sirdsapziņu, un Altāra Sakraments tevi bagātīgi paēdinās un spēcinās, iedrošinot sirdi un prātu pat kristīgās ticības ienaidnieku ielenkumā.

Aiz mīlestības pret savu Ķēniņu, kas tev tik daudz laba darījis, tu turpināsi neatlaidīgi studēt Bībeli un Katehismu, vēlēdamies arvien labāk iepazīt savu Pestītāju. Un tu atklāsi, ka Dieva vārda spožā gaisma ir kā zvaigzne, kas tevi aizvien ved pie Kristus, lai kuru Bībeles grāmatu tu lasītu. Svētdienās tu steigsies uz dievnamu, lai līdz ar citiem Kristum ticīgajiem mestos ceļos Jēzus priekšā pazemības pilnā pielūgsmē. Tevi nemulsinās nedz tas, ka tavs mācītājs, no kura mutes tu dzirdēsi atskanam Evaņģēliju, varbūt nemaz nelīdzinās svētajam, nedz Kristības ūdens vienkāršība, kas līs pār mazu un lielu cilvēku galvām, nedz maizes un vīna it kā nepiemērotība godības Ķēniņa nākšanai pie tevis. Tevi netraucēs katedrāļu un pasaulīga krāšņuma trūkums. Tu ar prieku uzklausīsi sava Labā Gana balsi – grēku piedošanas Evaņģēliju, lai kur un kādā veidā tas tiktu sludināts. Jo – vai gan var būt kaut kas priecīgāks par to, ka tu, nabaga bezcerīgi pazudušais un mūžīgi pazudinātais grēcinieks, esi paša Dieva nepelnīti apžēlots? Vai gan var būt kaut kas labāks par visu tavu grēku piedošanu, lai kādai tautai un kārtai tu piederētu? Jo pats godības Ķēniņš ir par tevi krustā sists tavu noziegumu dēļ, pats Dieva Dēls ir augšāmcēlies no nāves, lai tu tiktu attaisnots Dieva priekšā. Un tu starosi aiz prieka, ka Tā Kunga godība ir uzlēkusi arī pār tevi.

Pēc dievkalpojuma līdzīgi austrumu gudrajiem tu atgriezīsies savā pasaulīgajā aicinājumā. Taču ņemot vērā to, ka Dievs tevi žēlīgi būs uzlūkojis un caur Savu vārdu atklājis tev Savu Dēlu – tavu Pestītāju, piedevis tev visus tavus grēkus, tu šo priecīgo ziņu neglabāsi slepenībā no apkārtējiem. Ticībā tu arvien nemitēsies lūgt Dievu, lai Viņš dod tev iespēju atklāt Jēzu citiem cilvēkiem. Kad vien Dievs dos tev tādu iespēju, tu ar prieku stāstīsi par savu Labo Ganu un Pestītāju citiem. Jo jaundzimušais jūdu Ķēniņš ir gaisma ne tikai tev, bet arī tavam tuvākajam, bez kura tas paliek velnišķīgu maldu tumsībā un nāves ēnā. Svētīgu tev Zvaigznes dienu. Āmen.

This entry was posted in Sprediķis and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *